Informačné centrum

Informačné centrum poskytuje informácie poštou, e-mailom, telefonicky a osobným kontaktom s klientom.

Informácie poskytované bezplatne:

 • všeobecné informácie o meste a okrese
 • prírodný potenciál - horstvo, vodstvo, chránené územia
 • kultúrno-historický a folklórny potenciál, sakrálne pamiatky, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, rezervácie ľudovej architektúry
 • možnosti rekreačných činností v okrese
 • ubytovacie zariadenia (názov, druh, kontakt, vybavenie, cena)
 • rezervovanie ubytovania, prehliadok výstav, múzejných expozícií
 • stravovacie zariadenia (názov, kontakt, kapacita, prevádzk. doba, gastronomické akcie)
 • rekreačné a športové zariadenia (druh, názov, kontakt, prevádzk. doba, ponúkané služby)
 • kultúrno-spoločenské zariadenia  - múzeá, galérie, knižnice, kiná ( kontakt, prevádzk. doba, poplatky)
 • kontaktné adresy - polícia, nemocnica, lekárne
 • informácie o možnostiach dopravného spojenia v okrese, taxi služba, súkromní autobusoví prepravcovia
 • informácie o spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach v meste
 • informácie o možnostiach výletov do okolia, prehliadok pamätihodností mesta
 • propagácia podujatí
 • predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia v meste

Platené služby ponúkané Informačným centrom:

 • obchodná činnosť s propagačnými materiálmi, turistickými mapami, suvenírmi, knižnými publikáciami
 • lektorský výklad k  Domu ľubovnianskeho mešťana
 • registrácia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie služby a pod.)
 • vylepovanie plagátov na rôzne podujatia
© 2020 | Marmon, spol. s r. o. | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!